سلطان معرفت یاعلی ابن موسی الرضا(ع) :: او چطوری است؟What's she like
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

او چطوری است؟What's she like 1394/07/15

What's she like
او چطوری است؟
Edie: Hi, Rosa. What are you doing
اِدی: سلام رُزا، چکار می کنی؟

Rosa: I'm trying to pick an English literature course for this term
رُزا: سعی می کنم در این نیمسال تحصیلی درس ادبیات انگلیسی بردارم. (انتخاب کنم)

Edie:Take professor Holt's class.I had her last year

اِدی: کلاس پروفسور هُلت را بردار. من پارسال با او (کلاس) داشتم.

Rosa:Really? What's she like
رُزا: راستی؟ چطوری است؟

Edie: Fantastic! I think she's a really good teacher
اِدی: بسیار عالی است! فکر می کنم او استاد بسیار خوبی است.

Rosa: Why? What makes her so good
رُزا: چرا؟ چه چیزی او را این قدر خوب کرده است؟

Edie: For one thing, she's really funny
اِدی: (فقط) یک چیز، واقعا شوخ طبع است.

Rosa: Yeah, but I want to learn something
رُزا: آره ، ولی من می خواهم چیزی (مطلب) یاد بگیرم.

Edie: Don't get me wrong. She's funny, and if someone's funny, you pay more attention. She's also really smart, so you learn a lot
اِدی: مغلطه نکن. او شوخ طبع است و اگر کسی شوخ طبع باشد ، توجه بیشتری به او می کنی. واقعا آدم زرنگ و خبره ای هم هست، در نتیجه بیشتر یاد می گیری.

Rosa: What do you think of professor Vance
رُزا: نظرت درباره ی پروفسور وَنس چیست؟

Edie: He's boring.Every one falls asleep in his class. And he's hard to talk to
اِدی: آدم خسته کننده ای است. همه در کلاسش می خوابند و حرف زدن با او هم خیلی سخت است.

Rosa: OK. I'll try to get into professor Holt's class
رُزا: بسیار خوب. سعی می کنم به کلاس پروفسور هُلت بروم.

Edie: You wont be sorry
اِدی: پشیمان نمی شوی.


اصطلاحات رایج در مورد شخصیت افراد ( Peoples Character)


He‘s quite sociable
نسبتاً اجتماعی است.

He’s rather unsociable
نسبتاً گوشه گیر است.

I’m kind and friendly
من مهربان و صمیمی هستم.

I consider myself kind and friendly
خودم را مهربان و صمیمی می دانم.

He’s honest/ dishonest
او راستگو(درستکار)/ نادرست است.

He’s calm/nervy
او آرام/ عصبی است.

He’s sociable/unsociable
او اجتماعی(زود جوش) / گوشه کیر(دیر جوش) است.

He’s good-tempered/bad-tempered
او خوش اخلاق/ بد اخلاق است.

He’s friendly/ rather unfriendly
او صمیمی(خوش برخورد) است/ او چندان صمیمی نیست.

He’s cheerful/depressed
او خنده رو/افسرده است.

He’s talkative/quiet
او پر حرف/ کم حرف است.

He’s entertaining/boring
او خوش صحبت/ کسل کننده است.

He’s shy/ cheeky
او خجالتی/پررو است.

He’s polite/impolite
او مودب/ بی ادب است.

He’s calm/composed/ self-possessed# cheap/ low-class
- او متین(باوقار)# جلف/سطح پایین است.

He’s polite/ impolite (rude)

او مودب/ بی ادب است.

He’s reliable/unreliable
او قابل اعتماد/ غیر قابل اعتماد است.

He’s smart (clever, intelligent)/stupid
او باهوش/ کودن است.

He’s hard- working/ lazy
او پر کار/ تنبل است.

He’s patient/ impatient
او صبور / عجول است.

He’s active/ inactive
او فعال/ کم تحرک است.

He’s emotional/ unemotional (cool)
او عاطفی/ غیر عاطفی است.

He’s sensible/ insensible
او آگاه (معقول)/ ناآگاه است.

He’s optimistic /pessimistic
او خوش بین/ بدبین است.

He’s brave(courageous)/chicken-hearted(a coward)
او شجاع(با شهامت)/ بزدل است.

He’s serious/ easygoing
او جدی/ بی خیال است.

He’s generous/ mean.
او سخاوتمند/ خسیس است.

He’s economical/extravagant
او صرفه جو/ ولخرج است.

He’s tactful/tactless
او با تدبیر/ بی تدبیر است.

He’s self-confident/ insecure
او دارای اعتماد بهنفس/ فاقد اعتماد به نفس(متزلزل) است.

He’s kind/ unkind
او مهربان/ نامهربان است.

He’s down- to-earth (humble)/arrogant
او متواضع/ متکبر است.

He’s wise/ a fool (foolish)
او عاقل/ ابله است.

He’s decisive/ indecisive
او قاطع/ بی اراده است.

He’s intellectual/ fanatic
او روشنفکر/امّل است.

He’s responsible/irresponsible

او مسئول/ غیر مسئول است.

He’s creative/unimaginative.
او خلاق/ فاقد خلاقیت است.

He’s unselfish/ selfish
او خود خواه نیست/ خود خواه است.

He’s broad-minded/ narrow- minded
او آزاد اندیش/ کوته فکر است.

He’s tidy(neat)/ messy(untidy)
او با سلیقه/ شلخته است.

He’s cooperative/uncooperative
او حس همکاری دارد/ حس همکاری ندارد.

He’s considerate/inconsiderate

او با ملاحظه/ بی ملاحظه است.

He’s flexible/stubborn
او قابل انعطاف/ لجباز است.

He’s a real gentleman
او یک آقای به تمام معنی است.

She’s a real lady
او یک خانم به تمام معنی است.

He’s lively and energetic
او با نشاط و پر انرژی است.

He’s innovative and creative
او مبتکر و خلاق است.

He’s thoughtful and open-minded
او متفکر و آزاد اندیش است.

He’s self- made and independent
او خود ساخته و متکی به نفس است.

He’s knowledgeable and well- read
او با سواد و با مطالعه است.

He’s dignified and respectable
او با شخصیت و قابل احترام است.

He’s generous and hospitable
او سخاوتمند و مهمان نواز است.

He’s hard-working and studious
او سخت کوش و درس خوان است.

He’s showy (a show-off)
او متظاهر است.

He’s stingy (a miser)
او خسیس است.

He’s jealous
او حسود است.

He’s two-faced.
او دو رو است.

He’s sensitive (touchy)
او حساس است.

He’s sentimental
او احساساتی است.

He’s spoiled
او لوس است.

He’s curious (nosy/nosey)
او کنجکاو(فضول) است.

He’s quick-tempered./he loses his temper quickly
او زود از کوره در می رود.

He’s always talking behind (my) back
همیشه پشت سر(من ) حرف می زند.

He lacks self-confidence
او اعتماد به نفس ندارد.

He’s rather sensitive to criticism
نسبت به انتقاد حساسیت دارد.

He never backbites
هرگز غیبت نمی کند.

He always teases his friends
همیشه سر به سر دوستانش می گذارد.

He doesn’t usually mix with others
معمولا با دیگران قاطی نمی شود.

نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد:گروههای مطالب

آرشیو ماهیانه

جدیدترین مطالب

گالری تصاویر

آمار بازدید


  » بازدید امروز : 153
  » بازدید دیروز : 188
  » بازدید هفتگی : 153
  » بازدید ماهیانه : 4137
  » بازدید سالانه : 129631
  » کل بازدیدها : 1260226

درباره مدیر